W3Schools

Энхсайхан С.

Төрийн захиргааны салбарт бүтээмжийн удирдлагыг боловсронгуй болгох нь /диссертаци/ - 0 - УБ 2010 - 174х. зураг 20х28 - 0 .

Төрийн бүтээмжийн судалгааг амжилттай болгохын тулд бусад судлаачдын хийсэн судалгаа, онол практиктай танилцаж, оновчтой санаа болон үзэл баритлалуудыг нэгтгэн төрийн бүтээмжийн арга зүйн асуудлуудыг боловсруулан төрийн захиргааны салбарт мэргэн бодлого-мэдлэгжсэн байгууллга-мэргэшсэн мэргэжилтэн гэсэн бүтээмжийн удирдлагын үзэл санаа, тогтолцоо, хэмжилтийн нэгдсэн арга зүйг боловсруулан хэрэглэх арга замыг тодорхойлон дэвшүүлж буйп энэхүү бүтээлийн шинэлэг тал практик ач холбогдол оршино.

Төрийн бүтээмжийн судалгааг амжилттай болгохын тулд бусад судлаачдын хийсэн судалгаа, онол практиктай танилцаж, оновчтой санаа болон үзэл баритлалуудыг нэгтгэн төрийн бүтээмжийн арга зүйн асуудлуудыг боловсруулан төрийн захиргааны салбарт мэргэн бодлого-мэдлэгжсэн байгууллга-мэргэшсэн мэргэжилтэн гэсэн бүтээмжийн удирдлагын үзэл санаа, тогтолцоо, хэмжилтийн нэгдсэн арга зүйг боловсруулан хэрэглэх арга замыг тодорхойлон дэвшүүлж буйп энэхүү бүтээлийн шинэлэг тал практик ач холбогдол оршино. Төрийн бүтээмжийн удирдлагын онол арга зүйн үндсэн асуудлууд Төрийн бүтээмжийн онол, түүний урсгал чиглэлүүд Төрийн захиргааны салбарт бүтээмжийн удирдлагын үндсэн асуудлууд Монголын төрийн захиргааны салбарт бүтээмжийг удирдах нь Монгол улсын төрийн захиргааны салбарт бүтээмжийн удирдлагын өнөөгийн байдал, нөлөөлж буй хүчин зүйлс төрийн захиргааны салбарт бүтээмжийн удирдлагын тогтолцоо бодлого эрх зүйн орчин, шийдвэрлэх асуудлууд төрийн захиргааны байгууллагуудын бүтээмжийн удирдлагад хийсэн үнэлгээ, шинжилгээ төрийн захиргааны салбарт мэргэжилтэн, менежерүүдийн бүтээмжийн судалгаа Төрийн захиргааны байгууллагад бүтээмжийн удирдлагыг сайжруулах үндсэн чиглэл, хэрэгжүүлэх арга зам Төрийн захиргааны салбарт бүтээмжийн удирдлагыг боловсронгуй болгоход математик загварчлал ашиглах нь Төрийн захиргааны салбарт бүтээмжийн удирдлагыг сайжруулах замаар төрийн захиргааны шинчлэлийг гүнзгийрүүлэх Төрийн захиргааны мэтгэжилтэн менежерүүдийн бүтээмжийг дээшлүүлэх арга зам, тооцх үзүүлэлтүүд

0 0

Бусад

Төрийн захиргааны салбарт бүтээмжийн удирдлагыг боловсронгуй болгох нь /диссертаци/ С.Энхсайхан мэргэшил: 340200 Төрийн захиргааны менежмент удирдахуйн ухаанаар доктор -ын зэрэг горилсон бүтээл хөдөлмөр цагийн зарцуулалт үндэсний хөгжлийн түвшин шагнал урамшуулал идэвхжүүлэлт үйлчилгээний гүйцэтгэл төрийн бүтээмжийн удирдлагын онол

ДАА 378.242 / Э 66

Powered by Koha