W3Schools

Гэрэлмаа Д.

Жижиг бизнесийн удирдлагын зангилаа асуудлууд /диссертаци/ Удирдагч Д.Лхаашид - 0 - УБ 2003 - 135х хүснэгт, зураг, диаграмм 20х28 - 0 .

Жижиг бизнесийн удирдлагын чиглэлээр манай улсын нөхцөлд хийсэн анхны цогц бүтээл болж байгаагаараа шинэлэг ба Жижиг бизнесийн удирдлагыг хэргэжүүлэх онол арга зүйн үндэслэийг боловсруулах, түүний хөгжил төлөвшил төлөвлөтийн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл онцлогийг судалж менежментийн үүднээс дүгнэл өгөх, удирдлагын цэгцтэй загварыг бий болгох үйл ажиллагааг дэмжих төрийн бодлогын чигэлийг тогтооход дэмжлэг үзүүлэх зэрэг болно.

Жижиг бизнесийн удирдлагын чиглэлээр манай улсын нөхцөлд хийсэн анхны цогц бүтээл болж байгаагаараа шинэлэг ба Жижиг бизнесийн удирдлагыг хэргэжүүлэх онол арга зүйн үндэслэийг боловсруулах, түүний хөгжил төлөвшил төлөвлөтийн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл онцлогийг судалж менежментийн үүднээс дүгнэл өгөх, удирдлагын цэгцтэй загварыг бий болгох үйл ажиллагааг дэмжих төрийн бодлогын чигэлийг тогтооход дэмжлэг үзүүлэх зэрэг болно. Жижиг бизнесийн удирдлагын онол арга зүйн асуудлууд Жижиг бизнесийн хөгжлийг харьцуулан судалсан нь Монгол, Орос, Япон, Солонгосын жижиг биенесийн хөгжлийн хандлага Жижиг бизнесийн удирдлагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлох нь Жижиг бизнесийн хүний нөөцийн мэдлэг ур чадварыг үнэлэх нь Жижиг бизнесийн орчин дахь техник технологийн болон санхүүгийн эх үүсвэрийг тогтоох нь

0 0

Бусад

Жижиг бизнесийн удирдлагын зангилаа асуудлууд Д.Лхаашид Д.Гэрэлмаа Мэргэжил:F343610 Бизнесийн удирдлага ба эдийн засаг (менежмент) Удирдахуйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл корреляци chi-square арга

378.242 / Г 95

Powered by Koha