W3Schools

Орон нутагт ардчилсан засаг захиргаа байгуулагдсан нь Эх бичгүүдийн эмхтгэл Эмхт. Д.Цэдэвсүрэн, Ред. Г.Цэрэндорж - 0 - УБ Улсын хэвлэх газар 1974 - 141х. - 0 .

Орон нутагт ардчилсан засаг захиргаа байгуулагдсан эх бичгүүдийн эмхтгэл

Монгол ардын нам , ардын засгийн газраас орон нутагт ардчилсан захиргаа байгуулах ажлыг зохион байгуулсан нь.
Орон нутгийн засаг захиргааг ардчилсан үндсэн дээр өөрчлөн байгуулах бэлтгэл ажил хийсэн нь.
Аймаг хошуудын ардын төлөөлөгчдийн хурлыг хуралдуулсан нь.

2500

Хуучин номуудыг каталогт оруулсан

Орон нутагт ардчилсан засаг захиргаа байгуулагдсан нь ардчилсан засаг захиргаа эх бичгүүдийн эмхтгэл

342 / О-45

Powered by Koha