W3Schools

Вандангомбо Р

Удирдлагын социологи: Бүлгээс баг бүрдүүлэх хүртэл Хянан тохиолдуулсан: Я.Шуурав - 0 - УБ 2002 - 178 Хуудастай А5 - 0 .

Удирдлагын социологийн удиртгал Нийгмийн байгууллага Бүлгийн динамик Зохион байгуулалтын соёл Зохион байгуулалтын хөгжил Зохион байгуулалтын хөгжил дэх бүлгийн ажил Зохион байгуулалтын хөгжилд файро-аргыг хэрэглэх нь Бүтээмжтэй бүлэг байгуулах ба баг Дасгал, сорил

Удирдах ажилтан болон удирдахуйн ухааны мэргэжлээр их, дээд сургууль, коллежид суралцагчдад зориулав.

0 3000

Хуучин номуудыг каталогт оруулсан

Социологи бүлэг баг

301 / В 171

Powered by Koha