W3Schools

Нарантулга Б., Наранчимэг Н., Рэгзэн С.

Хүн ам: гарын авлага Нарантулга Б. Ганди Т. - 0 - УБ 2011 - 56 - 1 .

Хүн амын үндсэн ойлголтуудыг эзэмшүүлэх, хүн амын талаарх бодлогын болон нийгмийн ажлын хувь хүн, гэр бүлд чиглэсэн үйлчилгээний мөн чанар, гол чиглэлүүдийг таниулах зорилготой гарын авлага.

0

Хүн амын үндсэн ойлголтуудыг эзэмшүүлэх, хүн амын талаарх бодлогын болон нийгмийн ажлын хувь хүн, гэр бүлд чиглэсэн үйлчилгээний мөн чанар, гол чиглэлүүдийг таниулах зорилготой гарын авлага.

0 5000

Хандив

гарын авлага ,хүн амын бодлого ,хүний хөгжлийг хэмжих ,жендэрийн үзүүлэлт ,амьжиргаа ,хүн амын бодлого, хөтөлбөр ,нийгмийн ажилтнуудад зориулсан цуврал ,удирдлагын академи ,нийгийн ажилтан ,хувь хүн, гэр бүлд үзүүлэх үйлчилгээ ,хүн амын үндсэн үзүүлэлт ,520 хичээлийн унших ном ,хүн ам

304.6 / Х-822

Powered by Koha