W3Schools

Монголын эдийн засгийн тойм /гарын авлага/ - 0 - УБ 2015 - 62х. - 0 .

Энэхүү тойм нь Монголын эдийн засгийн сүүлийн үеийн өрнөлийн талаар дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийж ,зохих зөвлөмж өгсөн болно.

Энэхүү тойм нь Монголын эдийн засгийн сүүлийн үеийн өрнөлийн талаар дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийж ,зохих зөвлөмж өгсөн болно.

0 3000

Хандив

сүүлийн үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдал эдийн засаг

330 / М 695

Powered by Koha