W3Schools

Ирээдүйг шинээр төсөөлөх нь (Хүүхэд бүрийн төлөөх инноваци) - Улаанбаатар 2015 - 28 хуудастай

Ийнхүү тайланд инновацийн шинэлэг санаа болон олон нийтийн санаачилсан оновчтой, шилдэг шийдлүүдийг бүх хүүхдэд үр өгөөжтэй, хүртээмжтэй хэрэгжүүлэхийг уриалж байна. Тус конвенцид хүүхдүүд насанд хүрэгчдийн адил тодорхой эрхтэй ,хүүхдийн эрхийг насанд хүрэгчдийн эрхтэй адил хүндэтгэх ёстойг нотолж өгснөөрөө шинэлэг алхам болсон.Энэ утгаарай энэ жилийн "Дэлхийн хүүхдийн аж байдал тайлан" өмнөх тайлангуудаас өвөрмөц юм. Уг тайлан дэлхийн олон улс орон,орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлж буй бодит үйл ажиллагааануудаас санаа авсны зэрэгцээ НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас дэмжиж буй хүртэээмжтэй иинновацийн зарчимд тулгуурласан болно.

9789280647808 2500

Хандив

Хүүхэд бүрийн төлөөх инноваци

305 / И 849

Powered by Koha