W3Schools

Цэцэгдарь Л

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тогтвортой ажиллахад нөлөөлөх хүчин зүйлс /магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил/ Удирдагч Д.Байгал (доктор /Ph.D./, дэд проф) - 0 - УБ 2016 - 67х. зураг, хүснэгт - 0 .

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тогтвортой ажиллахад нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг тодорхойлж, тэдгээрийн нөлөөллийг судалж тогтооход энэхүү судалгааны зорилго оршино.

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тогтвортой ажиллахад нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг тодорхойлж, тэдгээрийн нөлөөллийг судалж тогтооход энэхүү судалгааны зорилго оршино. Удиртгал судалгааны асуудал, асуулт, зорилго, зорилт, бүтэц Судлагдсан байдлын тойм төрийн албаны тогтолцоо, төлөвшлийн талаарх судлагдсан байдлын тойм, төрийн захиргааны албан хаагчийн тогтвор суурьшлын талаар хийгдсэн судалгааны тойм, судалгааны үзэл баримтлалын хүрээ, судалгааны таамаглал судалгааны арга зүй судалгааны өгөгдлийн эх сурвалж, судалгааны өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах арга, судалгааны эх олонлог, түүвэр бүрдүүлэлт, судалгааны ойлголт, хувьсагч, судалгааны хязгаарлалт, бүлгийн дүгнэлт Судалгааны өгөгдлийн боловсруулалт Төрийн захиргааны албан хаагчийн тогтвор суурьшлын өнөөгийн байдалд хийсэн шинжилгээ, Төрийн захиргааны албан хаагчийн тогтвортой ажиллахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийн шинжилгээ судалгааны дүгнэлт

0 0

Бусад

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тогтвортой ажиллахад нөлөөлөх хүчин зүйлс Мэргэжлийн индекс: Е04130302 Төрийн захиргааны менежмент удирдахуйн ухааны сургууль Д.Байгаль Л.Цэцэгдарь магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил анкетийн судалгаа SPSS төрийн албан хаагчийн сонгон галгаруулалт

351 / Ц 975

Powered by Koha