W3Schools

Жан копан

Угсаатан судлал, хүн судлалын удиртгал Орчуулсан: С.Дулам, Хянасан: Т.Төмөрхүлэг, Д.Бум-Очир - Улаанбаатар БИТ ПРЕСС ХХК 2007 - 141 хуудастай

Ном зүй - 127

Удиртгал: Өвөрмөц саналга төсөл Хүн судлаачийн мэргэжил Үүсэл гарлын асуудал, угсаатан Судлалын талбарыг бүтээсэн нь Нийгмийн хэлхээ холбоо Соёл, бэлгэдэл, зан үйл, хэл хэлмэр Сэргээн шинэчлэлт үү, хувиргал уу Дүгнэлт: Алсалмал хараанаас оролцогчийн хараанд

Энэ орчуулгын зохиол нь энэ салбар ухааны Евро-

9789992959592 5000

Хандив

угсаатан судлал хүн судлал

305.8 0301 / С 13

Powered by Koha