W3Schools

Н.Нарантулга

Нийгмийн дунд давхрааны төлөв байдал: Улаанбаатар хотын өрхийн судалгаа №1 Удидрдлагын академийн судалгааны тайлан Удирдагч. Б.Нарантулга, Зөвлөх. С.Зулпхар, Судлаачид. Н.Наранчимэг, Ч.Эрдэнэчимэг, Э.Ариунаа, Ч.Баатар, Ц.Бум-Эрдэнэ - Улаанбаатар Мөнхийн үсэг ХХК 2017 - 170 хуудастай зураг, диаграм, схемтэй - 1 .

Нийгмийн дунд давхраа бол улс орны эдийн засаг, улс төр, нийгэм, соёлын амьдралд эергээр нөлөөлөх хамгийн чухал бүлэг учир улс орнууд дунд давхрааг үргэжүүлэх, энэ бүлгийн эрх, иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхийг хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн нэгд зүй ёсоор тооцогддог. Үүнээс үүдэн нийгмийн дунд давхрааны төлөв байдлыг тодорхойлох суурь, хавсарга болон бодлогын судалгааны эрэлт хэрэгцээ улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа билээ. Иймээс Удирдлагын академийн судалгааны баг “Нийгмийн дунд давхрааны төлөв байдал: Улаанбаатар хотын өрхийн судалгаа”-г гүйцэтгэж, үр дүнгийн тайланг нийтийн хүртээл болгож байна. Нийгмийн дунд давхрааг тодорхойлох онол, хандлага Өрхийн амьдралын үнэлгээ Улаанбаатар хотын дунд давхрааны онцлог, цөм бүлэг Өрхийн хүн ам зүйн шинж Өрхийн амьдралын хэв маяг Нийгмийн дунд давхрааг дэмжиж бодлого, олон улсын туршлага

Нийгмийн дунд давхраа бол улс орны эдийн засаг, улс төр, нийгэм, соёлын амьдралд эергээр нөлөөлөх хамгийн чухал бүлэг учир улс орнууд дунд давхрааг үргэжүүлэх, энэ бүлгийн эрх, иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхийг хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн нэгд зүй ёсоор тооцогддог. Үүнээс үүдэн нийгмийн дунд давхрааны төлөв байдлыг тодорхойлох суурь, хавсарга болон бодлогын судалгааны эрэлт хэрэгцээ улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа билээ. Иймээс Удирдлагын академийн судалгааны баг “Нийгмийн дунд давхрааны төлөв байдал: Улаанбаатар хотын өрхийн судалгаа”-г гүйцэтгэж, үр дүнгийн тайланг нийтийн хүртээл болгож байна.

9789997888112

Удирдлагын академи Хандив

Удирдлагын академийн судалгааны тайлан Судалгааны тайлан

305 / Н587

Powered by Koha