W3Schools

Отгонсүрэн Т.

Орлогын албан татварын хувь хэмжээ ба төсвийн орлогын хамаарлын шинжилгээ /магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил/ Удирдагч Л.Ариунаа (Доктор /Ph.D./,дэд проф) - 0 - УБ 2018 - 69х. график, зураг, схем 20х28 - 0 .

Төсвийн орлогын өнөөгийн байдлыг судалж, орлогын албан татварын хувь хэмжээ төсвийн орлогод хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах, орлогын албан татварын хувь хэмжээ ба төсвийн орлогын хамаарлыг шинжлэхэд оршино.

Төсвийн орлогын өнөөгийн байдлыг судалж, орлогын албан татварын хувь хэмжээ төсвийн орлогод хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах, орлогын албан татварын хувь хэмжээ ба төсвийн орлогын хамаарлыг шинжлэхэд оршино. удиртгал судлагдсан байдлын тойм судалгааны арга зүй судалгааны өгөгдөл боловсруулалт, шинжилгээ монгол улсын төсвийн орлогын бүрдүүлэлт монгол улсын албан татварын өнөөгийн байдал орлогын албан татварын хувь хэмжээ төсвийн орлогын хамаарал улс орнуудын татварын хувь хэмжээг харьцуулах нь

0 0

Бусад

Удирдагч мэргэжлийн индекс: E04130302 төрийн захиргааны менежмент удирдахуйн ухааны сургууль Л.Ариунаа ( Доктор/Sc.D/, дэд проф) баримт бичиг кейс судалгааны арга регрессийн шинжилгээ ААНОАТ ХХОАТ Лафферийн муруй

336.3 / О 535

Powered by Koha