W3Schools

Авлигатай тэмцэх гарын авлага Орч. Ц.Шинэбаяр - 0 - УБ УРАНГАР ПРЕСС ХХК 2016 - 278х. - 0 .

Энэхүү гарын авлагаар авлигын холбогдолтой олон улсын стандартуудыг нэгтгэн харьцуулж, эрх зүйн голлох баримт бичгүүдийг тусган, янз бүрийн бүс нутгуудад хэрэгжсэн санаачилгуудыг тоймлон үзүүлж, олон улс орны туршлагыг дүрслэн харуулсан. Авлигын эсрэг стратеги болон улс төрийн санхүүжилт, лобби үйл ажиллагааны зохицуулалт болон авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны явц дахь хүний эрх зэрэг олон чиглэлийн өргөн хүрээтэй асуудлын талаарх зөвлөмжийг гарын авлагад тусгахаар зорьсон болно.Эцэст нь энэхүү номд авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын үүрэг, оролцоо, тэдэнд тулгарч байгаа сорилт, бэрхшээлийн талаар хөндөн тусгасан.

Энэхүү гарын авлагаар авлигын холбогдолтой олон улсын стандартуудыг нэгтгэн харьцуулж, эрх зүйн голлох баримт бичгүүдийг тусган, янз бүрийн бүс нутгуудад хэрэгжсэн санаачилгуудыг тоймлон үзүүлж, олон улс орны туршлагыг дүрслэн харуулсан. Авлигын эсрэг стратеги болон улс төрийн санхүүжилт, лобби үйл ажиллагааны зохицуулалт болон авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны явц дахь хүний эрх зэрэг олон чиглэлийн өргөн хүрээтэй асуудлын талаарх зөвлөмжийг гарын авлагад тусгахаар зорьсон болно.Эцэст нь энэхүү номд авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын үүрэг, оролцоо, тэдэнд тулгарч байгаа сорилт, бэрхшээлийн талаар хөндөн тусгасан. Авлигын эсрэг олон улсын болон бүс нутгийн санаачилгууд Авлигын эсрэг стратеги Авлигатай тэмцэх байгууллагууд Нийтийн албаны удирдлагын ёс зүй, шударга байдал Ёс зүйн хэм хэмжээ Ашиг сонирхлын зөрчил Төрийн санхүүгийн удирдлага


Төрийн худалдан авах ажиллагаа Улс төрийн намын санхүүжилт Лоббийг зохицуулах нь Шүгэл үлээгчидийг хамгаалах Иргэний нийгмийн оролцоо Хувийн хэвшил дэх санаачилгууд Хэвлэл мэдээллийн үүрэг, оролцоо Шүүх засаглал Авлига гэмт хэрэг болох нь

978-99978-3-192-7

Хандив

Авлигатай тэмцэх гарын авлага ашиг сонирхлын зөрчил мөнгө угаах иргэний нийгмийн оролцоо шүүх засаглал

364.165 / А 183

Powered by Koha