W3Schools

Нийгмийн дунд давхрааны төлөв байдал: аймаг, сумын суурин өрхийн судалгаа Удирдлагын академийн судалгааны тайлан Судалгааны багийн ахлагч. Б.Нарантулга, Зөвлөх. С.Зульфикар, Гишүүд. Э.Ариунаа, Ч.Энхбаатар, Б.Ганзориг, Н.Наранчимэг, Ч.Эрдэнэчимэг - 0 - Улаанбаатар Мөнхийн үсэг ХХК 2018 - 196х. Хүснэгт, зураг - 7 .

Улс орнуудын хөгжлийн хандлагаас үзэхэд, дунд давхраа нь эдийн засгийн өсөлтийн гол суурь болж, нийгэм, эдийн засаг, хүний хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Иймээс улс орнууд нийгмийн дунд давхрааг дэмжихэд ихээхэн анхаарч, энэ бүлгийг эмзэг бүлгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Эх сурвалжийн жагсаалт х.180, Хавсралт х.184

Улс орнуудын хөгжлийн хандлагаас үзэхэд, дунд давхраа нь эдийн засгийн өсөлтийн гол суурь болж, нийгэм, эдийн засаг, хүний хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Иймээс улс орнууд нийгмийн дунд давхрааг дэмжихэд ихээхэн анхаарч, энэ бүлгийг эмзэг бүлгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Нийгмийн дунд давхрааг тодорхойлох онол, хандлага Судалгааны арга зүй Өрхийн хүн ам зүйн шинж Өрхийн амьдралын хэв маяг Өрхийн эдийн засгийн төлөв Өрхийн амьдралын үнэлгээ Дунд давхрааны онцлог, цөм бүлэг Дунд давхрааг дэмжих бодлого, олон улсын туршлага

0 8200

Хандив

Б.Нарантулга судалгааны тайлан С.Зульфикар Э.Ариунаа Ч.Баатар Б.Ганзориг Н.Наранчимэг Ч.Эрдэнэчимэг

305 / Н 587

Powered by Koha