W3Schools

Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн үр дүнгийн шинжилгээ Удирдлагын академийн судалгааны тайлан Судалгааны багийн ахлагч. Л.Ариунаа, Зөвлөх. Л.Энхтайван, Гишүүд. Б.Ариунтуул, Б.Ганзориг, Ш.Оюунцэцэг - 0 - УБ Мөнхийн үсэг ХХК 2018 - 104х. - 9 .

Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн үр дүнгийн шинжилгээ сэдэвт судалгааны хүрээнд 1990 оноос өнөөг хүртэл Хөгжлийн ёсны тусламжаар МУ-д хэрэгжсэн болон хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн нийгэм, эдийн засагт үзүүлсэн хувь нэмрийг шинжилж, тэдгээрийн үр өгөөжид нөлөөлж буй хүчин зүйллсийг тодорхойлсноор ХАЁТ-аар санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн үр дүнг сайжруулах талаар тодорхой санал зөвлөмж боловсруулсан болно.

Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн үр дүнгийн шинжилгээ сэдэвт судалгааны хүрээнд 1990 оноос өнөөг хүртэл Хөгжлийн ёсны тусламжаар МУ-д хэрэгжсэн болон хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн нийгэм, эдийн засагт үзүүлсэн хувь нэмрийг шинжилж, тэдгээрийн үр өгөөжид нөлөөлж буй хүчин зүйллсийг тодорхойлсноор ХАЁТ-аар санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн үр дүнг сайжруулах талаар тодорхой санал зөвлөмж боловсруулсан болно.

0 4800

Хандив

Л.Ариунаа Л.Энхтайван Б.Ариунтуул Б.Ганзориг Ш.Оюунцэцэг судалгааны тайлан

330 / Х 543

Powered by Koha