W3Schools

Бямбасүрэн Я.

Төрийн бодлого Гарын авлага - Улаанбаатар: Удирдлагын Академийн ХГ 2006 - 136 хуудастай. хүснэгт, зураг. А5 - 0 .

.

Нэгдүгээр бүлэг. Бодлого судлалын үүсэл хөгжил, үндсэн ойлголт Бодлого судлалын үүсэл хөгжлийн тойм Бодлого судлалын үндсэн ойлголт Төрийн бодлогын тухай үзэл баримтлал, загварууд Хоёрдугаар бүлэг. Төрийн бодлогын үндэс Зах зээлийн доголдол Төрийн оролцооны хязгаарлагдмал талууд Төрийн оролцооны болон зах зээлийн доголдлыг залруулах нь: төрийн бодлогын ерөнхий чиглэлүүд Гуравдугаар бүлэг. Бодлого боловсруулах үйл явц Шийдвэрлэх асуудлыг тодорхойлох нь Бодлогын хувилбар боловсруулах нь Бодлогын шийдвэр гаргах загварууд Дөрөвдүгээр бүлэг. Бодлогын хэрэгжүүлэлт, хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ Бодлогын хэрэгжүүлэлт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго, чиг үүрэг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шинэ хандлага

Төрийн бодлого, бодлогын шинжилгээ хичээлийг зааж ирсэн туршлагад тулгуурлан, төрийн бодлого, бодлогын шинжилгээг сонирхон судалж буй оюутан, сонсогчдод зориулан бичив

3000

Хуучин номуудыг каталогт оруулсан

Төрийн бодлого Хяналт-шинжилгээ Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт Бодлого боловсруулах

ДАА 351.3 / Б984

Powered by Koha