W3Schools

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь гарын авлага Хяна. Д.Дуламсүрэн Д.Цэнд-Аюуш Боловсруулсан: Д.Наранчимэг З.Баярчимэг Д.Баяраа - 0 - УБ УРАНГАР ПРЕСС ХХК 2019 - 156х. - 0 .

Энэхүү гарын авлагыг Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээр хуулийг даган гарсан дүрэм, журмын хүрээнд боловсруулан ашиг сонирхлын зөрчлийг таних, урьдчилан сэргийлэх, зохицуулахтай холбоотой арга хэрэгсэл, механизмын талаар тодорхой ойлголт өгөхөөс гадна албан тушаалтны сонирхлын зөрчлийн асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэж буй гол арга замыг тодорхой өгүүлэх болно.

Энэхүү гарын авлагыг Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээр хуулийг даган гарсан дүрэм, журмын хүрээнд боловсруулан ашиг сонирхлын зөрчлийг таних, урьдчилан сэргийлэх, зохицуулахтай холбоотой арга хэрэгсэл, механизмын талаар тодорхой ойлголт өгөхөөс гадна албан тушаалтны сонирхлын зөрчлийн асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэж буй гол арга замыг тодорхой өгүүлэх болно. Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай ойлголт, тодорхойлолт, хамрах хүрээ, төрөл Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах шаардлага, үндсэн арга зам, механизм Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулахад удирдлага ба нийтийн албан тушаалтны үүрэг Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулахад байгууллагын хүлээх үүрэг Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг Нийтийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт Хэрэгжилтийг хянах, хариуцлага хүлээлгэх Сонирхлын зөрчлийг зохицуулж буй олон улсын сайн туршлага, санаачилга

Энэхүү гарын авлагыг Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээр хуулийг даган гарсан дүрэм, журмын хүрээнд боловсруулан ашиг сонирхлын зөрчлийг таних, урьдчилан сэргийлэх, зохицуулахтай холбоотой арга хэрэгсэл, механизмын талаар тодорхой ойлголт өгөхөөс гадна албан тушаалтны сонирхлын зөрчлийн асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэж буй гол арга замыг тодорхой өгүүлэх болно.

0 0

Хандив

Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай ойлголт Авилга, хээл хахууль Ашиг сонирхлын зөрчил Нийтийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт

364.165 / А.943

Powered by Koha