W3Schools

Төрийн удирдлага Онол, арга зүйн сэтгүүл №08 (Тусгай дугаар) - Улаанбаатар: 2019 - 104 хуудастай. - 0 .Төрийн албаны сургалтын бодлого, тогтолцоо, хандлага Цэдэв Д., Байгал Д. Монгол улсад төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сургаж хөгжүүлж ирсэн уламжлал, сургамж Цэдэв Д. Удирдлагын академийн сургалтын төлөвлөгөөг шинэчилж ирсэн туршлага, сургамж Цэдэв Д. Төрийн албан хаагчдыг сургаж бэлтгэдэг гадаад орнуудын туршлага, сургамж Цэдэв Д., Байгал Д. Төр, засгийн тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалтад үндэслэн төрийн албан хаагчдад тавигдах мэдлэг чадварын ерөнхий шаардлагыг тодорхойлсон нь Бямбаяр Я. Төрийн байгууллын чиг үүрэг, бүтцэд шинжилгээ хийж төрийн албан хаагчдад тавигдах мэдлэш чадварын шаардлагыг тодорхойлсон нь Байгаль Д. Төрийн захиргааны албан тушаалын тодорхойлолтод заасан мэдлэг чадварын шаардлага Байгаль Д., Бямбаяр Я.

Сэтгүүлийн тусгай дугаарт Төрийн албаны сургалтын бодлого, тогтолцоо, хандлага, МУ-д төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сургаж хөгжүүлж ирсэн уламжлал, сургамж, Удирдлагын академийн сургалтын төлөвлөгөөг шинэчилж ирсэн туршлага, сургамж, Төрийн албан хаагчдыг сургаж бэлтгэдэг гадаад орнуудын туршлага, сургамж, Төр, засгийн тогтлцоо, эрх зүйн зохицуулалтад үндэслэн төрийн албан хаагчдад тавигдах мэдлэг чадварын ерөнхий шаардлагыг тодорхойлсон нь, Төрийн байгууллагын чиг үүрэг, бүтцэд шинжилгээ хийж төрийн албан хаагчдад тавигдах мэдлэг чадварын шаардлагыг тодорхойлсон нь, Төрийн захиргааны албан тушаалын тодорхойлолтод заасан мэдлэг чадварын шаардлага өгүүллүүдийг тус тус багтаалаа.

0 4970

Хандив

төрийн албан хаагчийн сургалт онол арга зүйн сэтгүүл дугаар №08 төрийн удирдлага

350 050 517 / Т594

Powered by Koha