W3Schools

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл (2014) Хян. Д.Дуламсүрэн, Эмх. Д.Цэнд-Аюуш, У.Номин-Эрдэнэ - УБ "Урангар пресс" ХХК 2018 - 349х. А4 - 1 .

Энэхүү эмхтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 40 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.

Авлигатай тэмцэх газар Хандив

Албан тушаалын гэмт хэрэг шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл авлигатай тэмцэх газар (2014 он) тогтоол магадлал

348.044 / А 427

Powered by Koha