W3Schools

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл (2015 он) Хян.Д.Дуламсүрэн, Д.Цэнд-Аюуш, Т.Батчулуун - УБ "Урангар пресс" ХХК 2020 - 406х. А4

Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгаж, шүүхэрр шийдвэрлэгдсэн гэмт хэргийн шийдвэрийг цувралаар олон нийтэд хүргэхээр энэ удаад 2015 онд шийдвэрлэгдсэн албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрүүдийг эмхэтгэн толилуулж байна. Энэхүү эмхэтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 40 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.

Авлигатай тэмцэх газар Хандив

Албан тушаалын гэмт хэрэг шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл авлигатай тэмцэх газар (2015 он)

348.044 / А 427

Powered by Koha