W3Schools

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл (2017 он) Хян. Д.Дуламсүрэн, Эмх.Б.Ганхуяг - УБ "Урангар пресс" ХХК 2020 - 500х. А4

Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгаж, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн гэмт хэргийн шийдвэрийг цувралаар олон нийтэд хүргэхээр энэ удаад 2017 онд шийдвэрлэгдсэн албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийг эмхэтгэн толилуулж байна. Энэхүү эмхэтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 41 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.

Авлигатай тэмцэх газар Хандив

Албан тушаалын гэмт хэрэг шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл (2017 он) авлигатай тэмцэх газар

348.044 / А 427

Powered by Koha