W3Schools

Шударга ёс Мэдээлэл, онол, аргазүйн хагас жил тутмын цуврал 2020 (20) - УБ "Урангар пресс" ХХК 2020 - 98х. В5

Авлигатай тэмцэх газрын судалгаа шинжилгээий албанаас эрхлэн гаргав.

Номзүй.х.96

Авлигын гэмт хэргийн шалтгааныг тодорхойлох нь. АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссор Б.Баярсайхан Монгол улсын үндсэн хууль зөрчсөн хэм хэмжээг илрүүлэх, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах хуулийг нэг мөр ойлгох, хэрэглэх асуудалд прокурорын байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг. АТГ-ын Мөрдөн шалгах хэлтсийн Албаны дарга,ахлах комиссор Ч.Жаргалбаатар Гэмт хэргийн талаар төлбөртэй мэдээлэл авах эрх зүйн зохицуулалтын асуудал. АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн ажилтан, комиссор Н.Мөнхбаяр Улс төрийн намын санхүүжилтийн ил тод байдал, өнөөгийн нөхцөл байдал. АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан,комиссор Б.Тэрбиш Авлига ба технологи. АТГ-ын Судалгаа шинжилгээний албаны ахлах ажилтан, ахлах комиссор Х.Оюунбаатар Авлигын шалтгаан, үр дагавар: өнгөрсөн арван жилийн эмпирик судалгаанаас бид юу ойлгож мэдэх? АТГ-ын Судалгаа шинжилгээний албаны ажилтан, комиссор Л.Хангарьд Авлигын криминологи."Монгол Улс дахь авлигатай тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэх нь"төслийн зохицуулагч А.Амармэнд

978-99929-74-41-9

Авлигатай тэмцэх газар Хандив

Шударга ёс шударга ёс сэтгүүл шударга ёсыг зохицуулах онол авлигын шалтгаан

364 / Ш 903

Powered by Koha