W3Schools

Шинэчлэн баталсан монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн орлого, зарлага, төсвийн тэнцэл, төсвийн шилжүүлэгт үзүүлэх үр нөлөө Судалгааны тайлан (Баянхонгор, Дорноговь аймаг, Нийслэл болон Хан-Уул, Баянзүрх дүүргийн жишээн дээр) Баянхонгор аймгийн Нягтлан бодох бүртгэлийн холбоо, Дорноговь аймгийн "Говийн хур" ТББ, Төсвийн удирдлагын хүрээлэн ТББ -ын судлаачдын баг хийж гүйцэтгэв. - Улаанбаатар: 2021 - 124 хуудастай. график, хүснэгт А5

Ашигласан эх сурвалжийн жагсаалт: х.123-124

Орон нутгийн төсвийн өнөөгийн байдалд хийсэн шинжилгээ Аймаг, нийслэлийн төсвийн орлого, зарлагын өсөлт бууралт, эцсийн үр нөлөө Сум, дүүргийн төсвийн орлого, зарлагын өсөлт бууралт, эцсийн үр нөлөө Төсөв хоорондын шилжүүлэгт орох өөрчлөлт, эцсийн үр нөлөө

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь шинэчлэн баталсан Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн (цаашид "нэгжийн тухай хууль" гэх) дагуу аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн орлого, зарлага, тусгай зориулалтын шилжүүлэг, дээд шатны төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлгийн хэмжээнд орох өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг судалж тооцохын зэрэгцээ аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн түвшинд төсвийн төвлөрөл саарч, төсвийн бие даасан байдал нэмэгдэх эсэхийг баянхонгор, дорноговь аймаг, нийслэл хот болон Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн жишээн дээр шинжлэн холбогдох дүгнэлтийг өгөхөд оршино.

Отгонтуяа Л. Хандив

засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж судалгааны тайлан

352 / Ш663

Powered by Koha