W3Schools

Алсын хараа 2050: Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Хүний хөгжил Ерөнхий редактор: П.Зохихсүрэн, Б.Батбаатар; Зөвлөх: А.Ариунзаяа, Л.Цэдэвсүрэн, Ж.Нарантуяа, ю.Алтантуяа, Ц.Болормаа, П.Лхагвасүрэн, Д.Тунгалаг, Д.Сүрэнчимэг; Редакцын баг: П.Зохихсүрэн, С.Содбаатар, Ө.Жамъян, Ц.Энхцэцэг; Туслан гүйцэтгэсэн: Б.Үүрцайх, Г.Билгүүн; Дизайнер: Н.Бямбацогт, Ж.Мөнхсайхан; Хавтасны зураг: Б.Цолмонбаяр. Гэрэл зураг: Ж.Батбаатар, Х.Түшиг. - 64 хуудастай. зураг, график А4 - Хүний хөгжил 2 .

Номзүй.-64 хуудас.

Хүнээ дээдэлсэн хүний хөгжил Боловсрол Эрүүл мэнд Гэр бүл Шинжлэх ухаан, инновац Хүнд ээлтэй амьдрах орчин Хөдөлмөрийн зах зээл Монгол хүний удмын сан Товчилсон үгийн жагсаалт

Монгол улс Үндсэн хуульдаа хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм байгуулахыг эрхэм зорилго болгосон. Хүмүүнлэг, ргэний ардчилсан нийгмийн нэг чухал хэмжээс нь хүний хөгжил юм. Хүний хөгжлийн түвшнийг тооцох аргачлалд хөгжлийг дан ганц эдийн засгийн өсөлтөөр хэмжих нь учир дутагдалтай гэж үздэг ба илүү өргөн хүрээний үзүүлэлт болох тухайн улсын иргэдийн амьдралын чанар, сайн сайхан амьдралд хүрэх боломж, чадавх, эрх чөлөөний үзүүлэлтийг харгалзан хүний хөгжлийн түвшнийг тодорхойлдог. Олон улсад хүний хөгжлийг дундаж наслалт, боловсролын түвшин, нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэсэн нэгдсэн үзүүлэлтээр хэмжиж байна.

9789919511630

Nepko

Алсын хараа 2050 Хүний хөгжил Монгол хүний удмын сан

303 / А483

Powered by Koha