W3Schools

Алсын хараа 2050: Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Бүс, орон нутгийн хөгжил Ерөнхий редактор: П.Зохихсүрэн, Б.Батбаатар; Зөвлөх: С.Зулпхар, М.Баянмөнх, Ц.Энхмандах, Ж. Жаргал, Б.Ганбат; Редакцын баг: П.Зохихсүрэн, Б.Болдбаатар, С.Содбаатар, Ө.Жамъян, Г.Отгонжаргал; Дизайнер: Н.Бямбацогт, Ж.Мөнхсайхан; Хавтасны зураг: Б.Цолмонбаяр. Гэрэл зураг: Ж.Батбаатар, Х.Түшиг. - 64 хуудастай. хүснэгт, газрын зураг А4 - Бүс, орон нутгийн хөгжил 8 .

Номзүй.-64 хуудас.

Бүсчлэн хөгжүүлэх стратеги Дэд бүтэц Аялал жуулчлал Тогтвортой хөдөө аж ахуй Товчилсон үгийн жагсаалт

Бүс, орон нутгийн хөгжлийг ойролцоо түвшинд хүргэх, хүн амын хөдөлмөр эрхлэх, боловсрол эзэмших, эрүүл мэндээ хамгаалах, нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөлийг нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд харьцангуй жигд хангах зорилго дэвшүүлсэн.

9789919511630

Nepko

Алсын хараа 2050 орон нутгийн хөгжил бүсчлэн хөгжүүлэх

303 / A481

Powered by Koha