W3Schools

Ядуу өрхийн амьжиргаанд үзүүлэх ахуйн хэрэглээний үнийн нөлөөлөл - 0 - Улаанбаатар 2005 - 20 хуудастай

200

Хуучин номуудыг каталогт оруулсан

Ядуу өрх, ядуу өрхийг торхойлох Ядуу өрхөд нөлөөлж буй нийтлэг хүчин зүйлүүд Ядуу өрхийн орлого, зарлага Баримтын хуудас

305.569 / Я32

Powered by Koha